BANNER1
BANNER2
BANNER3

מִיוּן

  • 品牌

    מותגעוד> >

    חלקיחילוףלרכבMBP亚博体亚博提款速度超快 -מותגבעלשםעולמישלספקחלקיחילוףלמשאיות
  • 经验

    ניסיוןעוד> >

    20שנהבהתפתחותמתמדתשלמנוסיםבתעשייתהמשאיותוהקרוואנים

עלינו

佛山MBPחל亚博体亚博提款速度超快קיחילוףלרכבושות”בע”מהוקמהבשנת2017וכלחבריהצוותעובדיםבתעשייתנגררימשאיותיותרמ-20שנהעםהתשוקהוההתלהבותבייצורכליתחבורה。זהוספקפתרונותליישומיחלקינגררלמשאיותומחויבלהובלתחלקימשאיותמותגיםבאיכותטובהבסיןעבורמשתמשיםגלובליים。

עוד> >

מחזיקהחדשות

Baidu
map